Archive for the ‘Cyfieithiad’ Topic

 Newid arferion busnes yn allweddol er mwyn grymuso defnyddwyr mewn sefyllfaoedd agored i niwed

Published: 20 December 2012

Heddiw mae Llais Defnyddwyr, mewn cydweithrediad â Cyngor ar Bopeth a Cyngor ar Bopeth yr Alban, yn cyhoeddi adroddiad newydd1 ar y camau gweithredu y mae’n rhaid i’r Llywodraeth, cwmnïau a rheoleiddwyr eu cymryd er mwyn grymuso defnyddwyr mewn sefyllfaoedd agored i niwed. Mae’r cyrff gwarchod yn rhybuddio bod rhaid i arferion busnes newid a [...]

Topics: , .

read more

 Annog cwsmeriaid i fanteisio ar eu hawl i gael dangosydd ynni deallus am ddim

Published: 3 December 2012

Mae Llais Defnyddwyr yn annog defnyddwyr sy’n cael mesurydd deallus i fanteisio ar eu hawl i gael dangosydd ynni am ddim. Mae rheolau newydd wedi dod i rym yn ddiweddar sy’n golygu bod yn rhaid i unrhyw gwmni ynni sy’n gosod mesurydd deallus hefyd gynnig dangosydd ynni i gwsmeriaid heb unrhyw gostau ymlaen llaw.1  Sgrin [...]

Topics: , .

read more

 Corff gwarchod defnyddwyr yn ein hannog i flaengynllunio er mwyn osgoi panig postio dros y Nadolig

Published: 30 November 2012

Mae Llais Defnyddwyr yn annog pobl i osgoi cael eu siomi o bosibl y Nadolig hwn drwy bostio cardiau ac anrhegion a gwneud eu siopa ar-lein yn gynnar.  Drwy flaengynllunio, efallai y gall defnyddwyr arbed arian drwy anfon eu holl eitemau Nadolig drwy’r gwasanaeth Ail Ddosbarth. Yn ôl Post Brenhinol, caiff cannoedd o filiynau o [...]

Topics: , , .

read more

 Ymarfer cwsmer cudd yn datgelu darlun cymysg o brofiadau defnyddwyr mewn swyddfeydd post

Published: 28 November 2012

Mae ymarfer cwsmer cudd mawr a gynhaliwyd gan Llais Defnyddwyr mewn swyddfeydd post ar y Stryd Fawr wedi datgelu darlun cymysg i ddefnyddwyr. Cafwyd newyddion da ar hygyrchedd, amseroedd ciwio llawer byrrach a buddsoddiad ym mhrif ganghennau’r Goron. Fodd bynnag datgelodd yr ymchwil hefyd bryderon am ansawdd a chywirdeb gwybodaeth staff ar gownteri, wedi iddynt, [...]

Topics: , .

read more

 Bancio Gorau Prydain – Llais Defnyddwyr yn galw ar fanciau i sicrhau na chaiff llwyddiannau’r cyfrif banc sylfaenol eu sgubo ymaith mewn ras i’r gwaelod

Published: 2 November 2012

Dengys adroddiad Llais Defnyddwyr, “Bancio Gorau Prydain” (“Best of British Banking”),  y bu’r cyfrif banc sylfaenol1 yn llwyddiant di-sôn-amdano, eto i gyd mae ei lwyddiannau dan fygythiad wrth i fwy o fanciau ostwng yr hyn a gynigir gan y cyfrifon hyn.  Mae Grŵp Banc Brenhinol yr Alban (gan gynnwys RBS, NatWest a Banc Ulster) wedi [...]

Topics: , .

read more

 Cwsmeriaid yn colli allan drwy beidio â chwilio am y fargen orau o ran cyflenwyr ynni

Published: 24 October 2012

Fel rhan o’r Wythnos Arbed Ynni Fawr (22-27 Hydref), mae Llais Defnyddwyr a Chyngor ar Bopeth heddiw yn annog cwsmeriaid ynni i edrych ar safle cymharu prisiau wedi’i achredu gan y Cod Hyder i weld a allant ddod o hyd i well tariff ynni. Daw’r cais hwn wrth i ffigurau newydd ddangos y gallai llawer [...]

Topics: , .

read more

 Achos cwyno – adroddiad newydd gan Llais Defnyddwyr yn edrych ar ddelio â chwynion am wasanaethau ynni, dŵr, telathrebu, Post Brenhinol a gwasanaethau ariannol a chyfreithiol

Published: 19 October 2012

Mae adolygiad gan Llais Defnyddwyr yn archwilio profiadau defnyddwyr o gwyno wrth gwmnïau mewn chwech o farchnadoedd pwysig: gwasanaethau cyfreithiol, nwy a thrydan, post, telathrebu, dŵr a gwasanaethau ariannol.   Dengys yr ymchwil bod y gwahanol farchnadoedd hyn yn rhannu problemau tebyg o safbwynt delio â chwynion. Mae gwaith ymchwil arall gan Llais Defnyddwyr yn awgrymu [...]

Topics: , .

read more

 ‘Living the Dream?’ – adroddiad newydd gan Lais Defnyddwyr sy’n edrych ar fywydau trigolion cartrefi mewn parciau yn Lloegr

Published: 15 October 2012

Mewn adroddiad newydd ‘Living the Dream?’, mae Llais Defnyddwyr yn ymchwilio i brofiadau pobl sy’n byw mewn cartrefi mewn parciau yn Lloegr. Mae’r adroddiad yn amlygu problemau difrifol a wynebir gan rai trigolion, gan gynnwys prosesau gwerthu, gwaith cynnal a chadw, problemau diogelwch, trafferthion gyda chyflenwad ynni a dŵr, ac ymddygiad annerbyniol gweithredwyr safleoedd cartrefi [...]

Topics: , .

read more

 Adroddiad newydd yn ystyried y golled i ddefnyddwyr ym Mhrydain

Published: 12 October 2012

Mae Llais Defnyddwyr yn cyhoeddi gwaith ymchwil newydd heddiw ar broblemau defnyddwyr mewn 51 o sectorau allweddol o’r economi rhwng mis Mawrth 2011 a mis Mawrth 2012.   Bwriedir i’r Arolwg o’r Golled i Ddefnyddwyr helpu i greu’r darlun gorau o lle y bydd mathau penodol o golled yn digwydd, ar bwy y maent yn [...]

Topics: , .

read more

 Mae llawer o gwsmeriaid Economi 7 yn talu gormod ar eu biliau ynni

Published: 10 October 2012

Mae Llais Defnyddwyr yn amlygu heddiw y ffaith y gallai llawer o gwsmeriaid ynni sydd ar dariffau Economi 7 neu ‘Amser Defnydd’ eraill1 (sydd â chyfraddau cyfnodau brig a chyfnodau tawel), fod yn talu mwy nag sydd ei angen am eu hynni. Dengys gwaith ymchwil newydd2 o’r corff gwarchod nad oes gan 38 y cant [...]

Topics: , .

read more

Page 1 of 1012345...10...Last »